-->

Bell Time Table HSC SSC Board Exam March-April 2022

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा कालावधीतील घंटेचे नियोजन. | March-April 2022 Higher Secondary Certificate (E. 12th) and Secondary School Certificate (E. 10th) bell time planning. Bell timetable HSC-SSC Board Exam March-April 2022 Bell timetable | बेल वेळापत्रक HSC-SSC बोर्ड परीक्षा मार्च-एप्रिल 2022 | घंटा वेळापत्रक दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा मार्च-एप्रिल 2022 | March-April 2022 Higher Secondary Certificate (E. 12th) and Secondary School Certificate (E. 10th) Hourly planning hours. | March-April 2022 Higher Secondary Certificate (E. 12th) and Secondary School Certificate (E. 10th) bell time planning. Bell timetable HSC-SSC Board Exam March-April 2022 Bell timetable | Bell Schedule HSC-SSC Board Exam March-April 2022 | Hour Schedule Tenth Twelfth Board Exam March-April 2022 | bell-timetable-hsc-ssc-board-exam 

Bell Time Table HSC-SSC Board Exam March-April 2022

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा कालावधीतील घंटेचे नियोजन.

मार्च-एप्रिल २०२२ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी)  परीक्षेसाठी विविध विषयाच्या पेपरकरीता कालावधी निहाय घंटेचे नियोजन या खालीलप्रमाणे देण्यात आले आहे. परीक्षा केंद्र/उपकेंद्रावर परीक्षा कालावधीत सकाळ व दुपार सत्रात पेपरचा कालावधी विचारात घेवून त्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत सर्व केंद्रसंचालक/ उपकेंद्रसंचालक यांना विभागीय मंडळ स्तरावरून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे यांचे पत्र क्रमांक रा.मं./परीक्षा-८/११४३ पुणे ४११००४ दिनांक २८/०२/२०२२ नुसार सूचित करण्यात आले आहे.
Bell timetable HSC SSC Board Exam March April 2022
Bell timetable HSC SSC Board Exam March-April 2022

संदर्भ-महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे यांचे पत्र क्रमांक रा.मं./परीक्षा-८/११४३ पुणे ४११००४ दिनांक २८/०२/२०२२ Click hele to Download Bell timetable HSC SSC Board Exam March-April 2022

Click here to Download दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षा वेळापत्रक 2022


CATEGORIES


टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
05 seconds remaining
Skip Ad >