--> Online Test 9th | 9 वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी | School Edutech

Online Test 9th | 9 वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी

9th class lesson wise Online Test for all Subjects | इयत्ता 9वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी 9th-class-online-test-9th-class

 इयत्ता | इ. | 9 वी | नववी च्या सर्व विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टच्या मदतीने आपल्याला तयारीच्या मूल्यमापनाची माहिती मिळू शकते. त्यामुळे आपल्याला प्रत्येक विषयातील कमतरता सुधारण्याची संधी मिळेल. आपल्या परीक्षेच्या दिवसांनी आत्मविश्लेषण करून तयारीत सर्वात पुढे राहा! ऑनलाइन चाचणी इयत्ता | इ. |9 वी | नववी |  ऑनलाइन चाचणी | टेस्ट | सोडवा मोबाईलवर | Online test class | Etc. | 9th | ninth | iX | Online testing | Test | Solve on mobile | Class 9 Lesson Wise Online Test for All Subjects 9th-class-online-test-9th-class मराठी-हिंदी-इंग्रजी-गणित-विज्ञान-समाजशास्र 


9th class lesson wise Online Test for all Subjects | इयत्ता 9वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी

नववीच्या सर्व विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्ट | 9th class lesson wise Online Test for all subjects

नववीच्या शिक्षणातील नवीन प्रकरणे सुरू होताना, ऑनलाइन टेस्टमध्ये सुधारितींची आवड वाढत जाते. विध्यार्थ्यांना नवीन विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टमध्ये अभ्यास करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे.

नमस्कार मित्रांनो इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षेसाठी सर्व विषय हे १०० गुणांचे असतात. यात २० गुण अंतर्गत मूल्यमापन तर ८० गुण हे लेखी परीक्षेचे असतात. ८० गुणांच्या लेखी परीक्षेत विषयानुसार वेगवेगळ्या प्रकारातील MCQ प्रश्न खूप महत्वाचे असतात. या प्रश्नांत आपल्याला पैकी च्या पैकी गुण मिळू शकतात. खालील online test  तुम्ही पूर्ण करून अभ्यास करू शकता.

दहावीच्या विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्ट- दहावीची परीक्षा म्हणजे शिक्षणाच्या एक महत्वपूर्ण अंग, आणि त्यातील प्रकरणनिहाय टेस्ट त्याच्या तयारीसाठी आपल्याला मदत करू शकतात. याव्दारे आपल्या अध्ययनाची मापदंडे प्रमाणित करण्यासाठी या ऑनलाइन चाचण्या अत्यंत उपयुक्त असतील.

Online Test 9th | 9 वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणीच्या नद्तीने मिळवा दर्जेदार शिक्षण

विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवली जात आहे. सर्व  ऑनलाइन चाचण्या तुम्हांला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे. आपणाला आवश्यक असणाऱ्या lesson wise Online Test for all Subjects येथून सोडवता येतील. पाठनिहाय  Online Test स्वरुपात तुम्हांला अभ्यास करता येईल. तसेच आपल्या मित्रांना  ( ऑनलाइन चाचणी इ.1ली ते इ.10वी ) ची विषयनिहाय ऑनलाइन चाचणी ची लिंक अवश्य शेअर करा. Share on Whatsapp.

प्रकरणनिहाय टेस्ट चे महत्व

1. अभ्यासाची संजीवनी: प्रकरणनिहाय टेस्ट द्वारे आपल्याला आपल्या अभ्यासाची वाटचाल कसी आहे हे पाहू शकता. आपल्याला कोणते प्रकरणे अधिक सुवर्णसंदर्भित करतात, त्या प्रमाणे त्याची तयारी केंद्रित करू शकता.

2. स्वयं-मूल्यमापन: तुमच्या अभ्यासाच्या मानकांच्या प्रमाणे प्रकरणनिहाय टेस्ट तुम्हाला तुमच्या स्वयं-मूल्यमापनाची अनुमती देतात. तुम्ही कोणत्या विषयांतील माहिती जाणता, त्या प्रमाणे आत्म-विश्लेषण करून आपल्या कमी बाकी असलेल्या क्षेत्रांची तयारी करू शकता.

3. समय प्रबंधन: प्रकरणनिहाय टेस्टच्या मदतीने तुम्ही आपल्या परीक्षेच्या वेळेची निर्धारण करू शकता. तुमच्याकडून किती माहिती आहे हे तुम्ही पाहिले की नाही, त्यानुसार आपले समय व्यवस्थापन करू शकता.

4. समर्थ तपशील: नववीच्या सर्व विषयांच्या प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टमध्ये विद्यार्थ्यांना समर्थ तपशील देण्यात आली पाहिजे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याची संधी मिळते.

5. समय व्यवस्थापन: ऑनलाइन टेस्टला उपयुक्त समयानुसार सांगण्यात आलेले असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांना समय व्यवस्थापनात मदत होते.

६. पूर्वानुमान: ऑनलाइन टेस्टमध्ये पूर्वानुमान सिद्धांताचे अभ्यास करून विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रांमध्ये सुधारितींची अनुभव होते.

Online Test 9th | 9 वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी सोडवा

 प्रकरणनिहाय ऑनलाइन टेस्टची मदतीने आपल्याला आपल्या अभ्यासाची प्रगती दिली जाऊ शकते. ही टेस्ट तुमच्या स्व-मूल्यमापनाची मदत करून, तुम्हाला आपल्या कमीतक्षेत्रावर विशेष ध्यान देण्यात आणि समय प्रबंधन करण्यात मदत करू शकते. टेस्टचा आनंद घ्या आणि सफलतेच्या मार्गावर सर्वात पुढे राहा!


अ.क्र. विषय चाचणी सोडवा
1 मराठी चाचणी सोडवा
2 हिंदी चाचणी सोडवा
3 इंग्रजी चाचणी सोडवा
4 गणित -1 चाचणी सोडवा
5 गणित-2 चाचणी सोडवा
6 गणित सेमी-1 चाचणी सोडवा
7 गणित सेमी-2 चाचणी सोडवा
8 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1 चाचणी सोडवा
9 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 चाचणी सोडवा
10 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-1 (सेमी) चाचणी सोडवा
11 विज्ञान व तंत्रज्ञान भाग-2 (सेमी) चाचणी सोडवा
12 इतिहास चाचणी सोडवा
13 राज्यशास्त्र चाचणी सोडवा
14 भूगोल चाचणी सोडवा


Class wise online test for all subjects of 9th class | 9th class lesson wise Online Test for all subjects

"Navigating 9th Class: A Lesson-wise Journey through Online Tests in All Subjects"

As we step into the realm of the 9th grade, the academic landscape becomes more challenging and diversified. To assist students in mastering their subjects, the implementation of lesson-wise online tests across all subjects has proven to be a valuable tool. In this blog post, we'll explore the benefits and strategies of using online tests for each lesson in 9th-grade subjects.

1. Mathematics - "Crunching Numbers with Precision"

Adaptive Assessments:

Online tests in mathematics can be tailored to adapt to the student's skill level, providing a personalized learning experience and focusing on areas that need improvement.

Visual Learning:

Incorporating visual aids and interactive elements in online math tests enhances understanding, making complex concepts more accessible.

2. Science - "Exploring the Wonders of Nature"

Virtual Experiments:

Online tests in science can include virtual experiments, allowing students to practically apply theoretical knowledge and develop a deeper understanding of scientific principles.

Multimedia Integration:

Embedding videos, simulations, and interactive diagrams in science tests enriches the learning experience and caters to various learning styles.

3. Social Studies - "Unraveling the Tapestry of History and Geography"

Map-based Assessments:

Geography tests can incorporate map-based questions, testing students' knowledge of countries, cities, and physical features.

Historical Simulations:

Online tests in history can simulate historical scenarios, encouraging critical thinking and a better grasp of cause-and-effect relationships.

4. English - "Mastering Language Arts"

Language Proficiency Tests:

Lesson-wise language proficiency tests help students improve their grammar, vocabulary, and comprehension skills, contributing to overall language development.

Creative Writing Challenges:

Online tests can include creative writing tasks, fostering imagination and allowing students to express themselves effectively.

5. Practical Subjects - "Applying Knowledge Hands-on"

Online Projects and Assessments:

Practical subjects like computer science and home science can benefit from online projects and assessments that mirror real-world applications.

Collaborative Learning:

Online platforms enable collaborative projects, promoting teamwork and communication skills among students.

6. Continuous Monitoring and Feedback:

Instant Feedback:

Online tests provide instant feedback, allowing students to identify their strengths and weaknesses immediately.

Progress Tracking:

Teachers and students can track progress over time, enabling targeted interventions and personalized support.

Conclusion:

Implementing lesson-wise online tests in 9th-grade subjects is a progressive step toward a more interactive and engaging learning experience. These tests not only assess knowledge but also contribute to skill development, critical thinking, and practical application of concepts. As we embrace technology in education, online tests emerge as powerful tools in shaping the academic journey of 9th-grade students.

Online Test 9th | 9 वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी पूर्णपणे मोफत आहे


9th class lesson wise Online Test for all Subjects | 9वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी

इयत्ता 10वी च्या सर्व विषयांसाठी धडा / प्रकरण निहाय ऑनलाइन चाचणी  👉 10th class lesson wise online test for all Subjects

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

9th-class-online-test-9th-class

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.COMMENTS

BLOGGER
नाव

11 वी प्रवेश CET Exam,4,अवांतर,23,आरटीई शाळा प्रवेश - RTE School Admission,2,इयत्ता दहावी महत्वाच्या नोट्स - Class 10th Important Notes,6,उपक्रम-Activity,22,कला उत्सव,2,जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा,5,जुनी पेन्शन योजना - Old Pension Scheme,1,दिनविशेष प्रश्नमंजुषा - Special Days Quiz,8,नवोदय सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf,1,निकाल - Result,22,पंचायत राज,1,पदवीधर मतदार नोंदणी,1,प्रबोधन दूत योजना,1,प्रवेश परीक्षा - Entrance Exam,6,प्रशिक्षण-Training,17,प्रश्नपत्रिका - Question Paper,22,बालभारती-Balbharti,1,मराठी व्याकरण - Marathi Grammar,1,महाराष्ट्र पंचायत राज,1,मूल्यमापन योजना - Evaluation Plan,14,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ - YCMOU Admission,4,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - NEP 2020,1,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण,1,वार्षिक नियोजन,10,वेतन-Salary,11,वेळापत्रक - Time Tables,3,व्हायरल व्हिडीओ - Viral Video,1,शाळा पूर्वतयारी - शाळा प्रवेशोत्सव,2,शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका - Scholarship Question Paper,6,शिष्यवृत्ती-Scholarship,28,शिक्षक पर्व - Shikshak Parv,1,शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET,3,शैक्षणिक-Educational,6,सामान्य ज्ञान चाचणी - GK Quiz in Marathi,15,सेतू अभ्यासक्रम - Bridge Course,18,स्पर्धा परीक्षा-Competitive Exams,4,हिन्दी व्याकरण - Hindi Grammar,1,Career,15,CTET - TAIT,2,Easy Result System,16,English Special,11,Fit India Quiz,1,General Knowledge Quiz in Marathi,1,IT General Knowledge Quiz,1,MCQ - बहुपर्यायी टेस्ट,1,MHT CET,2,NMMS Exam,5,Online GK Quiz,1,Online Test - ऑनलाइन चाचणी,6,online test class 10 - 10वी ऑनलाइन टेस्ट,1,Online Updates,4,Panchayat Raj GK,1,Sainik School Entrance Examination AISSEE,2,SCERT-Maharashtra-Pune,5,SSC दहावी - HSC बारावी,12,Teacher Dancing Viral Video,1,
ltr
item
School Edutech: Online Test 9th | 9 वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी
Online Test 9th | 9 वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी
9th class lesson wise Online Test for all Subjects | इयत्ता 9वी च्या सर्व विषयांसाठी ऑनलाइन चाचणी 9th-class-online-test-9th-class
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiShyAHtKaxwDYXc6Hv6ql68MQ7yZKC9zanKmoJCrdkClbCld2vG2ZHMNT3_QY_2c-o295hA2tyUsJyl2nENN9CaS10XpWU5Qa_CREf-QPemXBgK3I6tVykEynmjQYuO97Nn-uBjacLHKuusH4NAO5T-EhuyQcQK2LbsA4yXGtWrkW2l-jEGOfNT_AVCjls/w400-h266/9th-class-lesson-wise-online-test-for-all-subjects.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiShyAHtKaxwDYXc6Hv6ql68MQ7yZKC9zanKmoJCrdkClbCld2vG2ZHMNT3_QY_2c-o295hA2tyUsJyl2nENN9CaS10XpWU5Qa_CREf-QPemXBgK3I6tVykEynmjQYuO97Nn-uBjacLHKuusH4NAO5T-EhuyQcQK2LbsA4yXGtWrkW2l-jEGOfNT_AVCjls/s72-w400-c-h266/9th-class-lesson-wise-online-test-for-all-subjects.jpg
School Edutech
https://www.schooledutech.in/2023/12/9th-class-online-test-9th-class.html
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/2023/12/9th-class-online-test-9th-class.html
true
7787126668128977179
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
×