-->
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी १ स्कॉलरशिप Online Test संकलित चाचणी १ आकारिक चाचणी २ निकाल प्रणाली संकलित चाचणी २ नवोदय परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF NMMS प्रश्नपत्रिका pdf 5 वी 8 वी शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका pdf

दिवसनिहाय सेतू अभ्यास (सेमी/इंग्रजी)

 

सेतू अभ्यासक्रम (bridge course)

सेमी/इंग्रजी माध्यम संपूर्ण वर्गनिहाय pdf सेमी/इंग्रजी माध्यम

Bridge Course Result

इयत्ता

Excel

Pdf

दुसरी ते दहावी

Bridge Course Result Excel

Bridge Course Result PDFसेतू अभ्यासक्रम म्हणजे काय?

मागील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अध्ययनाची उजळणी व्हावी तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षात शिकाव्या लागणाच्या अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी हा दुहेटी उद्देश ठेवून हा सेतू अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge course) बाबत विद्यार्थ्यांसाठी सूचना

सेतू अभ्यासक्रम राबविणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी सूचना


दिवसानिहाय सेतू अभ्यासक्रम

सेतू अभ्यासक्रम PDF दिवसनिहाय व इयत्तानिहाय डाउनलोड करा. सदर उपक्रम 45 दिवस राबवयचा असून दिवसनिहाय दिलेल्या नियोजनाप्रमाणे कृतीपत्रिकांचा सराव करावयाचा आहे.

सेतू अभ्यासचा दिवसनिहाय सराव करण्यासाठी सोईचे व्हावे म्हणून येथे दिवसनिहाय अभ्यासक्रम PDF उपलब्ध करून देत आहोत.

सेतू अभ्यास दिवसनिहाय

सेमी/इंग्रजी माध्यम

Use Desktop site mode

Day

3 to 5 Sci.

6 to 8 Math

9 to 10 Sci. & Math

21 July

Wait 3 to 5 Sci.Wait 6 to 8 Math

Wait 9 to 10 Sci. & Math

22 July

Click 3 to 5 Sci.

Click 6 to 8 Math

Click 9 to 10 Sci. & Math

23 July

Click 3 to 5 Sci.

Click 6 to 8 Math

Click 9 to 10 Sci. & Math

24 July

Click 3 to 5 Sci.

Click 6 to 8 Math

Click 9 to 10 Sci. & Math


दिनांक 25 जुलै पासून सेमी इंगजी व मराठी माध्यम सेतू अभ्यास एकाच pdf मध्ये उपलब्ध आहे.

दिवसनिहाय सेतू अभ्यास pdf  मिळविण्यासाठी Click करा


Bridge Course Result

इयत्ता

Excel

Pdf

दुसरी ते दहावी

Bridge Course Result Excel

Bridge Course Result PDF


11 टिप्पण्या

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
×