-->
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी १ स्कॉलरशिप Online Test संकलित चाचणी १ आकारिक चाचणी २ निकाल प्रणाली संकलित चाचणी २ नवोदय परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF NMMS प्रश्नपत्रिका pdf 5 वी 8 वी शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका pdf

संकलित मूल्यमापन 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका | सत्र दुसरे | इयत्ता पहिली ते दहावी | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdf

व्दितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | परीक्षा | सराव प्रश्नपत्रिका | द्वितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचण्या | Sanklit Mulymapan chachani no.2 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf  | इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन | परीक्षा | सराव प्रश्नपत्रिका | आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचण्या | Sanklit Mulymapan chachani no.2 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf pratham-satr-sahamai-sankalit-mulymapan-2-prashnpatrika-pdf

संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका | सत्र दुसरे | इयत्ता पहिली ते दहावी | Sankalit Mulyamapan Satr 2 Prashnpatrika pdf

Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन  2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका

या ठिकाणी आपणास  इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी | चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | Sanklit Mulyamapan | संकलित मूल्यमापन 2 | व्दितीय सत्र प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होतील . दरवर्षी आपणास सत्र 2 मध्ये  व्दितीय सत्र संकलित मूल्यमापन परीक्षा 2  / द्वीतीय सत्र परीक्षा घ्यायची असून त्यासाठी आपणास काही नमुना Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 | dvitiy सत्र प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या आहेत सदर प्रश्नपत्रिका ह्या  मागील वर्षीच्या आहेत, सदर द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका आपल्याला  सरावासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.

द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा घेण्यासाठी आपल्याला Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 |  सत्र प्रश्नपत्रिका आवश्यकता असते.  अशा प्रश्नपत्रिका mulyamapan paper आपल्याला  सहज उपलब्ध होण्यासाठी www.schooledutech.in  या शैक्षणिक संकेतस्थळावर  द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा प्रश्नपत्रिका pdf एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.

सदर प्रश्नपत्रिका pdf इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी करिता सरावासाठी असून विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक सराव होणे यासाठी या Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2| द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf दिलेल्या आहे. विद्यार्थ्याने स्वःता ही द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf सोडवावी. -संकलित-मूल्यमापन-2-प्रश्नपत्रिका-pdf

२०२3

शिक्षक मित्र अहमदनगर निर्मित

संकलित पेपर क्रं.2

क्रं.

इयत्ता

संकलित पेपर 2 लिंक

1

पहिली


CLICK HERE


CLICK HERE

2

दुसरी


CLICK HERE

CLICK HERE

3

तिसरी


CLICK HERE

CLICK HERE

4

चौथी


CLICK HERE

CLICK HERE

5

पाचवी

CLICK HERE

6

सहावी

CLICK HERE

7

सातवी

CLICK HERE

8

पहिली ते चौथी सेमी इंग्रजी 

CLICK HERE


इयत्ताडाऊनलोड pdf
इयत्ता 1 लीSanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 2 रीSanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 3 रीSanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 4 थीSanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 5 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 6 वी द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 7 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 8 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 9 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 10 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf 

द्वितीय सत्र चाचणी क्रमांक 2

संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग पहिला व दुसरा

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 1 ली मराठी         Download
2.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 1 ली गणित              Download
3.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 1 ली इंग्रजीDownload
4.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 1 ली सेमी गणितDownload
5.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 2 री मराठीDownload
6.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 2 री गणितDownload
7संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 2 री सेमी गणित Download
8संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 2 री इंग्रजीDownload


संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग तिसरा व चौथा

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 3 री मराठी         Download
2.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 3 री गणितDownload
3.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 3 री इंग्रजीDownload
4.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 3 री सेमी गणितDownload
5.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 3 री परिसर अभ्यास Download
6.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 4 थी मराठीDownload
7संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 4 थी गणित - सेमीDownload
8संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 4 थी इंग्रजीDownload
9.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 4 थी परिसर अभ्यासDownload
कला शा.शि , कार्यानुभव

संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग पाचवी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी मराठी         Download
2.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी गणितDownload
3.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी इंग्रजीDownload
4.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी सेमी गणितDownload
5.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी  हिंदीDownload
6.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी परिसर अभ्यासDownload
7संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी परिसर अभ्यासDownload
8    संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 5 वी परिसर अभ्यास1/2 Download.  
संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग सहावी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी मराठी         Download
2.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी गणितDownload
3.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी इंग्रजीDownload
4.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी सेमी गणितDownload
5.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी हिंदी Download
6.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी समाजशास्त्रDownload
7संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी विज्ञानDownload
8संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 6 वी विज्ञान SemiDownload
संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग सातवी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी मराठी         Download
2.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी गणितDownload
3.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी इंग्रजीDownload
4.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी सेमी गणितDownload
5.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी हिंदी Download
6.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी समाजशास्त्रDownload
7संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी विज्ञानDownload
8संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 7 वी विज्ञान SemiDownload
संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग आठवी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी मराठी         Download
2.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी गणितDownload
3.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी इंग्रजीDownload
4.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी सेमी गणितDownload
5.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी हिंदी Download
6.संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी समाजशास्त्रDownload
7संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी विज्ञानDownload
8संकलित मूल्यमापन 2 इयत्ता 8 वी विज्ञान SemiDownload
FAQ संकलित चाचणी 2 बद्दल विचारले जाणारे प्रश्न

Q. संकलित मूल्यमापन 2 चाचणी द्वितीय सत्र 2023 ला कधी घ्यायची आहे?
Ans . संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 ला मार्च किंवा एप्रिल 2023 मध्ये घायची आहे. 

Q.संकलित मूल्यमापन चाचणी 2 द्वितीय सत्र 2023 ला ऑनलाइन घायची की ऑफलाईन ?
Ans.संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 ला जिथे शाळा प्रतक्ष सुरू झाल्या आहेत तिथे ऑफलाईन घ्यायच्या आहेत

Q.संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 चा रिझल्ट कधी लावायचा आहे ?
Ans . संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 चा रिझल्ट / निकाल 1 मे 2023 ला लावायचा आहे !

हे हि वाचा...
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
संकलित मूल्यमापन 1 प्रथम सत्र 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
संकलित मूल्यमापन 2 द्वितीय सत्र 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
इ.1ली ते इ. 10 वी निकाल तयार करणे 👉 Excel Files Download

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.

इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षा महत्वाच्या नोट्स
इयत्ता दहावी सर्व विषय बोर्ड परीक्षा महत्वाचे नोट्स
दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्वाच्या नोट्स
Class-X-all-subjects-Important-Notes
-इयत्ता-दहावी-सर्व-विषय-महत्वाच्या-नोट्स
*इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षा महत्वाच्या टिप्स, नोट्स | Class X Board Exam Important Tips, Notes*
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या ग्रुप वर सदर लेख शेअर करावेत आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि अधिक उत्तम उत्तर पत्रिका लेखन होण्यासाठी वरील सूचनांचा वापर करावा ही विनंती..
*इयत्ता दहावी SSC बोर्डाच्या परीक्षेसाठी सर्व विषय महत्वाच्या नोट्स*

People also search for

संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता पहिली 
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता दुसरी
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता तिसरी
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता चौथी
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता पाचवी
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता सहावी
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता सातवी
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र इयत्ता आठवी
pahili sankalit prashnpatrika satra 2
dusri sankalit prashnpatrika satra 2
tisri sankalit prashnpatrika satra 2
chauthi sankalit prashnpatrika satra 2
pachavi sankalit prashnpatrika satra 2
sahavi sankalit prashnpatrika satra 2
saatvi sankalit prashnpatrika satra 2
aathavi sankalit prashnpatrika satra 2
pahili sankalit prashnpatrika satra 1
dusri sankalit prashnpatrika satra 1
tisri sankalit prashnpatrika satra 1
chauthi sankalit prashnpatrika satra 1
pachavi sankalit prashnpatrika satra 1
sahavi sankalit prashnpatrika satra 1
saatvi sankalit prashnpatrika satra 1
aathavi sankalit prashnpatrika satra 1
sankalit prashnpatrika pahili
sankalit prashnpatrika dusri
sankalit prashnpatrika tisri
sankalit prashnpatrika chauthi
sankalit prashnpatrika pachavi
sankalit prashnpatrika sahavi
sankalit prashnpatrika satvi
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका 2021/22 | सत्र - दुसरे | इयत्ता पहिली ते सातवी नमुना पेपर
संकलित प्रश्नपत्रिका | sankalit prashnpatrika
संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र २ | sankalit prashnpatrika satra 2
संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र दुसरे | sankalit prashnpatrika satra dusre
द्वितीय सत्र पेपर | dwitiy satra pepar
द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका | dwitiy satra prashnpatrika
प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र | prashnpatrika dwitiy satra
आकारिक चाचणी 1
आकारिक चाचणी क्रमांक 1
आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता पहिली आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता दुसरी आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता तिसरी आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता चौथी आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता पाचवी आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता सहावी आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता सातवी आकारिक चाचणी क्रमांक 1
इयत्ता आठवी आकारिक चाचणी क्रमांक 1
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता पहिली
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता दुसरी
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता तिसरी
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता चौथी
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता पाचवी
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता सहावी
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी क्रमांक 1 इयत्ता आठवी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी क्रमांक 1
आकारिक मूल्यमापन चाचणी पेपर
आकारिक पेपर
आकारिक मूल्यमापन चाचणी 1
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता सहावी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2020
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता पाचवी
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता आठवी
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2019-20
आकारिक चाचणी 1 2021
आकारिक चाचणी 1
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका सेमी इंग्रजी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 1 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2022
akarik chachani 1 2022
आकारिक मूल्यमापन चाचणी 2021-22
आकारिक मूल्यमापन चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका सेमी इंग्रजी
आकारिक चाचणी 1 प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 8 वी प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 9 वी प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 10 वी प्रश्नपत्रिका 2021-22
akarik chachani paper
aakarik chachani paper
akarik chachani kramank 1
aakarik chachani kramank 1
akarik mulyamapan chachani kramank 1
aakarik mulyamapan chachani kramank 1
aakarik mulyamapan chachani
akarik mulyamapan chachani
akarik mulyamapan chachani 1
aakarik mulyamapan chachani 1
akarik mulyamapan chachani 2021
aakarik mulyamapan chachani 1 2022
aakarik mulyamapan chachani 1 2021
आकारिक चाचणी 2
आकारिक चाचणी क्रमांक 2
आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता पहिली आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता दुसरी आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता तिसरी आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता चौथी आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता पाचवी आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता सहावी आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता सातवी आकारिक चाचणी क्रमांक 2
इयत्ता आठवी आकारिक चाचणी क्रमांक 2
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता पहिली
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता दुसरी
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता तिसरी
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता चौथी
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता पाचवी
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता सहावी
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता आठवी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी क्रमांक 2
आकारिक मूल्यमापन चाचणी पेपर
आकारिक पेपर
आकारिक मूल्यमापन चाचणी २
आकारिक चाचणी 2 इयत्ता सहावी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2020
आकारिक चाचणी 2 इयत्ता पाचवी
आकारिक चाचणी 2 इयत्ता आठवी
आकारिक चाचणी 2 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2019-20
आकारिक चाचणी 2 2021
आकारिक चाचणी 2
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका सेमी इंग्रजी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 2 इयत्ता सातवी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2022
akarik chachani 2 2022
आकारिक मूल्यमापन चाचणी 2021-22
आकारिक मूल्यमापन चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका सेमी इंग्रजी
आकारिक चाचणी 2 प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 8 वी प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 9 वी प्रश्नपत्रिका 2021-22
आकारिक चाचणी 10 वी प्रश्नपत्रिका 2021-22
akarik chachani paper
aakarik chachani paper
akarik chachani kramank 2
aakarik chachani kramank 2
akarik mulyamapan chachani kramank 2
aakarik mulyamapan chachani kramank 2
aakarik mulyamapan chachani
akarik mulyamapan chachani
akarik mulyamapan chachani 2
aakarik mulyamapan chachani 2
akarik mulyamapan chachani 2021
aakarik mulyamapan chachani 2 2022
aakarik mulyamapan chachani 2 2021

टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
×