--> संकलित मूल्यमापन 2 | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdf | School Edutech

संकलित मूल्यमापन 2 | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdf

संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका, सत्र दुसरे, इयत्ता पहिली ते दहावी, Sankalit Mulyamapan Satr 2 prashnpatrika, pdf

व्दितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | परीक्षा | सराव प्रश्नपत्रिका | द्वितीय सत्र आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचण्या | Sanklit Mulymapan chachani no.2 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf  | इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन | परीक्षा | सराव प्रश्नपत्रिका | आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक - 2 | सराव चाचण्या | Sanklit Mulymapan chachani no.2 | सत्र दुसरे प्रश्नपत्रिका | Open Book Test pdf pratham-satr-sahamai-sankalit-mulymapan-2-prashnpatrika-pdf

संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका | सत्र दुसरे | इयत्ता पहिली ते दहावी | Sankalit Mulyamapan Satr 2 Prashnpatrika pdf

Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन  2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका

या ठिकाणी आपणास  इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी | चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी | Sanklit Mulyamapan | संकलित मूल्यमापन 2 | व्दितीय सत्र प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होतील . दरवर्षी आपणास सत्र 2 मध्ये  व्दितीय सत्र संकलित मूल्यमापन परीक्षा 2  / द्वीतीय सत्र परीक्षा घ्यायची असून त्यासाठी आपणास काही नमुना Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 | dvitiy सत्र प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या आहेत सदर प्रश्नपत्रिका ह्या  मागील वर्षीच्या आहेत, सदर द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका आपल्याला  सरावासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत.

द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा घेण्यासाठी आपल्याला Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2 |  सत्र प्रश्नपत्रिका आवश्यकता असते.  अशा प्रश्नपत्रिका mulyamapan paper आपल्याला  सहज उपलब्ध होण्यासाठी www.schooledutech.in  या शैक्षणिक संकेतस्थळावर  द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा प्रश्नपत्रिका pdf एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत.

मूल्यमापन  2 ची व्याप्ती

सदर प्रश्नपत्रिका pdf इयत्ता | इ. | पहिली | दुसरी | तिसरी| चौथी | पाचवी | सहावी | सातवी | आठवी | नववी | दहावी | 1 ली | 2 री | 3 री | 4 थी | 5 वी | 6 वी | 7 वी | 8 वी | 9 वी | 10 वी करिता सरावासाठी असून विद्यार्थ्यांचा अधिकाधिक सराव होणे यासाठी या Sanklit Mulyamapan 2 | संकलित मूल्यमापन 2| द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf दिलेल्या आहे. विद्यार्थ्याने स्वःता ही द्वितीय सत्र | वार्षिक | संकलित मूल्यमापन 2 | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf सोडवावी. -संकलित-मूल्यमापन-2-प्रश्नपत्रिका-pdf

"संकलित मूल्यमापन-2" (Sanklit Mulyamapan-2) हा २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचण्याचे (PAT) आयोजन करण्यात येते. प्रथम भाषा, गणित आणि तृतीय भाषा या तीन विषयांची इयत्ता ३ री ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी "संकलित मूल्यमापन-२" म्हणून सदर चाचणीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.


"संकलित मूल्यमापन-२" म्हणजे काय? ते ह्या विषयावर चर्चा करूया. संकलित मूल्यमापन म्हणजे दोन्ही सत्रांच्या शेवटी प्रत्येक विषयाच्या अनुषंगाने अध्ययन निष्पत्ती वर आधारित आकारिक मूल्यमापन, तोंडी व लेखी माध्यमातून वर्षभराचे मूल्यांकन केले जाते.


"Sanklit Mulyamapan-2" चाचणीचे अंमलबजावणी, वेळापत्रक सविस्तर पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:


संकलित मूल्यमापन  उद्देश :-

१) विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पती संपादणूक पडताळणे.

२) राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण (NAS) मधील संपादणूकता वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्य करणे.

३) अध्ययनात मागे असणा-या विद्यार्थ्यांना पुढे नेण्याच्या दृष्टीकोनातून कृतिकार्यक्रम तयार व अंमलबजावणीस दिशा प्राप्त होईल.

४) विषयनिहाय अध्ययन निष्पत्तीमधील राज्याची सद्यस्थिती समजण्यास मदत होईल.


२०२4संकलित मूल्यमापन 2 | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdf

शिक्षक मित्र अहमदनगर निर्मित

संकलित पेपर क्रं.2

क्रं.

इयत्ता

संकलित पेपर 2 लिंक

1

पहिली


CLICK HERE


CLICK HERE

2

दुसरी


CLICK HERE

CLICK HERE

3

तिसरी


CLICK HERE

CLICK HERE

4

चौथी


CLICK HERE

CLICK HERE

5

पाचवी

CLICK HERE

6

सहावी

CLICK HERE

7

सातवी

CLICK HERE

8

पहिली ते चौथी सेमी इंग्रजी 

CLICK HERE


इयत्ताडाऊनलोड pdf
इयत्ता 1 लीSanklit Mulyamapan 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 2 रीSanklit Mulyamapan 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 3 रीSanklit Mulyamapan 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 4 थीSanklit Mulyamapan 2 | द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 5 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 6 वी द्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 7 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 8 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 9 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf
इयत्ता 10 वीद्वितीय सत्र | वार्षिक | सराव | परीक्षा | प्रश्नपत्रिका pdf 

द्वितीय सत्र चाचणी क्रमांक 2

संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग पहिला व दुसरा

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 1 ली मराठी         Download
2.इयत्ता 1 ली गणित              Download
3.इयत्ता 1 ली इंग्रजीDownload
4.इयत्ता 1 ली सेमी गणितDownload
5.इयत्ता 2 री मराठीDownload
6. इयत्ता 2 री गणितDownload
7इयत्ता 2 री सेमी गणित Download
8इयत्ता 2 री इंग्रजीDownload


संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग तिसरा व चौथा

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 3 री मराठी         Download
2.इयत्ता 3 री गणितDownload
3.इयत्ता 3 री इंग्रजीDownload
4.इयत्ता 3 री सेमी गणितDownload
5.इयत्ता 3 री परिसर अभ्यास Download
6.इयत्ता 4 थी मराठीDownload
7इयत्ता 4 थी गणित - सेमीDownload
8इयत्ता 4 थी इंग्रजीDownload
9.इयत्ता 4 थी परिसर अभ्यासDownload
कला शा.शि , कार्यानुभव


इयत्ता  

download 

 

 

 

 

 पहिली 

 download

 

 

 दुसरी 

 download

 

 

 तिसरी 

 download

 

 

 चौथी 

 download

 

 

 पाचवी 

 download

 

 

 सहावी 

 download

 

 

 सातवी 

 download

 

 

 आठवी 

 download 

 

 

 एकत्रित सर्व विषय व वर्ग 1 ते 8 

download

 

 

 

 

 

 

 

 

 


वर्ग पाचवी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 5 वी मराठी         Download
2.इयत्ता 5 वी गणितDownload
3.इयत्ता 5 वी इंग्रजीDownload
4.इयत्ता 5 वी सेमी गणितDownload
5. इयत्ता 5 वी  हिंदीDownload
6.इयत्ता 5 वी परिसर अभ्यासDownload
7इयत्ता 5 वी परिसर अभ्यासDownload
8    इयत्ता 5 वी परिसर अभ्यास1/2 Download.  

वर्ग सहावी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 6 वी मराठी         Download
2इयत्ता 6 वी गणितDownload
3.इयत्ता 6 वी इंग्रजीDownload
4.इयत्ता 6 वी सेमी गणितDownload
5.इयत्ता 6 वी हिंदी Download
6.इयत्ता 6 वी समाजशास्त्रDownload
7इयत्ता 6 वी विज्ञानDownload
8इयत्ता 6 वी विज्ञान SemiDownload

वर्ग सातवी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 7 वी मराठी         Download
2.इयत्ता 7 वी गणितDownload
3.इयत्ता 7 वी इंग्रजीDownload
4.इयत्ता 7 वी सेमी गणितDownload
5.इयत्ता 7 वी हिंदी Download
6.इयत्ता 7 वी समाजशास्त्रDownload
7इयत्ता 7 वी विज्ञानDownload
8इयत्ता 7 वी विज्ञान SemiDownload

संकलित मूल्यमापन 2 वर्ग आठवी

अ.क्र.इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 8 वी मराठी         Download
2.इयत्ता 8 वी गणितDownload
3.इयत्ता 8 वी इंग्रजीDownload
4.इयत्ता 8 वी सेमी गणितDownload
5.इयत्ता 8 वी हिंदी Download
6.इयत्ता 8 वी समाजशास्त्रDownload
7इयत्ता 8 वी विज्ञानDownload
8इयत्ता 8 वी विज्ञान SemiDownload
FAQ संकलित चाचणी 2 बद्दल विचारले जाणारे प्रश्न

Q. संकलित मूल्यमापन 2 चाचणी द्वितीय सत्र 2023 ला कधी घ्यायची आहे?
Ans . संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 ला मार्च किंवा एप्रिल 2023 मध्ये घायची आहे. 

Q.संकलित मूल्यमापन चाचणी 2 द्वितीय सत्र 2023 ला ऑनलाइन घायची की ऑफलाईन ?
Ans.संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 ला जिथे शाळा प्रतक्ष सुरू झाल्या आहेत तिथे ऑफलाईन घ्यायच्या आहेत

Q.संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 चा रिझल्ट कधी लावायचा आहे ?
Ans . संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र 2023 चा रिझल्ट / निकाल 1 मे 2023 ला लावायचा आहे !

हे हि वाचा...
संकलित मूल्यमापन 2 | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdfआकारिक चाचणी क्रमांक 1 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
संकलित मूल्यमापन 1 प्रथम सत्र 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
आकारिक चाचणी क्रमांक 2 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
संकलित मूल्यमापन 2 द्वितीय सत्र 👉 प्रश्नपत्रिका pdf
इ.1ली ते इ. 10 वी निकाल तयार करणे 👉 Excel Files Download

Maharashtra State Educational WhatsApp Group

संकलित मूल्यमापन 2 | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdf

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


इयत्ता दहावी सर्व विषय बोर्ड परीक्षा महत्वाचे नोट्स
दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्वाच्या नोट्स
Class-X-all-subjects-Important-Notes
-इयत्ता-दहावी-सर्व-विषय-महत्वाच्या-नोट्स
*इयत्ता दहावी बोर्ड परीक्षा महत्वाच्या टिप्स, नोट्स | Class X Board Exam Important Tips, Notes*
दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या ग्रुप वर सदर लेख शेअर करावेत आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि अधिक उत्तम उत्तर पत्रिका लेखन होण्यासाठी वरील सूचनांचा वापर करावा ही विनंती..
*इयत्ता दहावी SSC बोर्डाच्या परीक्षेसाठी सर्व विषय महत्वाच्या नोट्स*

COMMENTS

BLOGGER
नाव

11 वी प्रवेश CET Exam,4,अवांतर,23,आरटीई शाळा प्रवेश - RTE School Admission,2,इयत्ता दहावी महत्वाच्या नोट्स - Class 10th Important Notes,6,उपक्रम-Activity,22,कला उत्सव,2,जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा,5,जुनी पेन्शन योजना - Old Pension Scheme,1,दिनविशेष प्रश्नमंजुषा - Special Days Quiz,8,नवोदय सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf,1,निकाल - Result,22,पंचायत राज,1,पदवीधर मतदार नोंदणी,1,प्रबोधन दूत योजना,1,प्रवेश परीक्षा - Entrance Exam,6,प्रशिक्षण-Training,17,प्रश्नपत्रिका - Question Paper,22,बालभारती-Balbharti,1,मराठी व्याकरण - Marathi Grammar,1,महाराष्ट्र पंचायत राज,1,मूल्यमापन योजना - Evaluation Plan,14,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ - YCMOU Admission,4,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - NEP 2020,1,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण,1,वार्षिक नियोजन,10,वेतन-Salary,11,वेळापत्रक - Time Tables,3,व्हायरल व्हिडीओ - Viral Video,1,शाळा पूर्वतयारी - शाळा प्रवेशोत्सव,2,शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका - Scholarship Question Paper,6,शिष्यवृत्ती-Scholarship,28,शिक्षक पर्व - Shikshak Parv,1,शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET,3,शैक्षणिक-Educational,6,सामान्य ज्ञान चाचणी - GK Quiz in Marathi,15,सेतू अभ्यासक्रम - Bridge Course,18,स्पर्धा परीक्षा-Competitive Exams,4,हिन्दी व्याकरण - Hindi Grammar,1,Career,15,CTET - TAIT,2,Easy Result System,16,English Special,11,Fit India Quiz,1,General Knowledge Quiz in Marathi,1,IT General Knowledge Quiz,1,MCQ - बहुपर्यायी टेस्ट,1,MHT CET,2,NMMS Exam,5,Online GK Quiz,1,Online Test - ऑनलाइन चाचणी,6,online test class 10 - 10वी ऑनलाइन टेस्ट,1,Online Updates,4,Panchayat Raj GK,1,Sainik School Entrance Examination AISSEE,2,SCERT-Maharashtra-Pune,5,SSC दहावी - HSC बारावी,12,Teacher Dancing Viral Video,1,
ltr
item
School Edutech: संकलित मूल्यमापन 2 | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdf
संकलित मूल्यमापन 2 | Sankalit Mulyamapan 2 Prashnpatrika pdf
संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका, सत्र दुसरे, इयत्ता पहिली ते दहावी, Sankalit Mulyamapan Satr 2 prashnpatrika, pdf
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2HVaTUXFqBDCWnS3klftDgSNgC04YdAxCKvZYflRZcU1p1HwTp2wHmbvhEOOeKV-ff3jre1i3BQGp8chgRon3wKetYlflNFRrFDbLmXTl6xjbHB3rnoaNF0BvGiV2zNHkyYSS6fMYy984UmV-oyd-C5b_8QecN8uecWZhNj99FpJpSrVWcCCerULmrw/w400-h225/sankalit-mulymapan-2-prashnpatrika-pdf.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2HVaTUXFqBDCWnS3klftDgSNgC04YdAxCKvZYflRZcU1p1HwTp2wHmbvhEOOeKV-ff3jre1i3BQGp8chgRon3wKetYlflNFRrFDbLmXTl6xjbHB3rnoaNF0BvGiV2zNHkyYSS6fMYy984UmV-oyd-C5b_8QecN8uecWZhNj99FpJpSrVWcCCerULmrw/s72-w400-c-h225/sankalit-mulymapan-2-prashnpatrika-pdf.jpg
School Edutech
https://www.schooledutech.in/2023/03/sankalit-mulyamapan-2-dvitiy-satr-prashnapatrika.html
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/2023/03/sankalit-mulyamapan-2-dvitiy-satr-prashnapatrika.html
true
7787126668128977179
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
×