--> इयत्ता 9 वी व 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना | Iyatta 9 vi Iyatta 10 vi Vishay Yojana Sudharit Mulyamapana Yojana | School Edutech

इयत्ता 9 वी व 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना | Iyatta 9 vi Iyatta 10 vi Vishay Yojana Sudharit Mulyamapana Yojana

इयत्ता नववी व इयत्ता दहावी विषय योजना व सुधारित अंतर्गत मूल्यमापन योजना. Iyatta 9 vi Iyatta 10 vi Vishay Yojana Sudharit Antargat Mulyamapana Yojana

इयत्ता ९ वी ते इ. १२ वी विषय योजना व मूल्यमापन योजनेचा पुर्नविचार करण्याकरिता शासन निर्णय दि. ९ जुलै, २०१९ अन्वये शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी विचारात घेऊन इ. ९ वी व इ. १० वी करिता या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० पासून विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना 9 वी व 10 वी मूल्यमापन पद्धती इ. | इयत्ता | 9 वी | 10 वी | नववी | दहावी | प्रचलित | नवीन | सुधारित | अंतर्मूगत | मूल्यमापन  | पद्धती | निकष | योजना  | कार्य  पद्धती |

इयत्ता नववी व इयत्ता दहावी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना.

इयत्ता नववी व इयत्ता दहावी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना.
इयत्ता 9 वी व 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना

संदर्भ- शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क.(२४३/१९)/एसडी-४, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, दिनांक :- ०८ ऑगस्ट, २०१९.

सन २०१९-२० पासून इ.९ वी व इ. १० करिता विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना खाली नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

१) लेखी मूल्यमापनासोबत विद्यार्थ्याच्या वेगवेगळ्या क्षमतांचे मापन करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन होण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन समाविष्ट करण्यात येत आहे.

२) इ. ९ वी व इ. १० करिता भाषा आणि सामाजिक शास्त्रे या विषयांकरिता लेखी परीक्षेव्दारे मूल्यमापन ८० गुणांचे व अंतर्गत मूल्यमापन २० गुणांचे राहील.

३) इ. १० वीची अंतिम परीक्षा (राज्य मंडळामार्फत घेण्यात येणारी ही केवळ इ. १० वीच्या अभ्यासक्रमावरआधारित असेल.

४) अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये विद्याथ्र्यांकरिता द्यावयाचे प्रकल्प हे समावेशित स्वरूपाचे असतील व हे प्रकल्प शिक्षकांनी विद्यार्थ्याकडून वर्गात करून घ्यावेत.

५) इ.९ वी व इ. १० वीच्या अंतिम परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व घटकनिहाय गुणभार राज्य मंडळ स्तरावर संबंधित विषयांच्या अभ्यास समितीच्या अभ्यास गटाच्या सहायाने निश्चित केले जाईल.

६) इ.९ वी व इ. १० मध्ये उत्तीर्ण होण्याकरिता विद्यार्थ्यास प्रत्येक विषयात लेखी व अंतर्गत मूल्यमापन • मिळून किमान ३५ टक्के गुण प्राप्त करणे अनिवार्य राहील.

७) राज्य मंडळाच्या प्रचलीत निकषाप्रमाणे सवलतीच्या गुणांची तरतूद (Grace Marks System) सुरू राहील तसेच शास्त्रीय कला, चित्रकला, लोककला व क्रीडा क्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या / सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे सवलती अतिरिक्त गुण प्रचलीत निकषाप्रमाणे सुरू राहतील.

८) इ. ९ वी व इ. १० वी साठी विषय योजना, मूल्यमापन योजना व परीक्षेचा कालावधी याबद्दलचा तपशील सोबत दिल्याप्रमाणे आहे.

इ. ९ वी साठी विषयनिहाय मूल्यमापन योजना

• भाषा विषयांसाठी लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे

इ. ९ वी साठी विषयनिहाय मूल्यमापन योजना

तोंडी परीक्षेकरिता पुढील २ कौशल्ये निवडण्यात यावीत.

श्रवण कौशल्य- (खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गुण)

१. परिच्छेद ऐकून त्यावर आधारित विचारलेल्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे (किमान ५ प्रश्न)

२. ५ वाक्य किंवा १० शब्द ऐकून लिहिणे..

३. कविता ऐकून त्यावर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे (किमान ५)

४. Audio Clip ऐकून त्यावर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे (किमान ५)

भाषण कौशल्य- (खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गुण)

१. वाचन केलेल्या कोणत्याही एका पुस्तकाविषयीचे स्वमत प्रकट करावे.

२. दिलेल्या विषयांवर विचार प्रकट करावे (सदर विषय विद्यार्थ्यांच्या अनुभव विश्वाशी सुसंगतअसावेत).

३. पाठ्यपुस्तकातील पाठ किंवा कविता यावर ८ ते १० वाक्यांमध्ये आपले विचार प्रकट करावेत.

➤भाषा विषयांच्या अंतर्गत मूल्यमापनातील तोंडी परीक्षेचे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे कौशल्यातील ज्या पर्यायाची निवड केली आहे, त्याप्रमाणे) खालील अभिलेख शाळा स्तरावर जतन करणे अनिवार्य राहील.

            १) श्रवण कौशल्य (उदा. श्रवण, आकलनाच्या उत्तरपत्रिका जमा करणे).

            २) भाषण कौशल्य (उदा. वाचलेल्या पुस्तकाबद्दल विद्यार्थ्यांचे स्वमत).

भाषा विषय उत्तीर्णतेचे निकष

•परीक्षा प्रथम सत्र- १०० गुण द्वितीय सत्र- १०० गुण = २०० / २ = १०० गुण सरासरी. याप्रमाणे ३ भाषांचे १०० प्रमाणे सरासरी ३०० गुण.

•३०० गुणांच्या तीन भाषा विषयांचा गट उत्तीर्णतेसाठी एकत्रित असेल. या तीन भाषा विषयांच्या एकत्रित गटामध्ये उत्तीर्णतेसाठी किमान १०५ गुण आवश्यक राहील. त्यापैकी १०० गुणांच्या भाषा विषयांमध्ये किमान २५ व दोन्ही संयुक्त भाषा विषयांमध्ये मिळून किमान २५ गुण प्राप्त होणे आवश्यक राहील.

10 वी मराठी, हिंदी, इंग्रजी विषय तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका अंतर्गत मूल्यमापन

गणित विषयासाठी लेखी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना गणित

प्रथम सत्र परीक्षा १०० गुण द्वितीय सत्र परीक्षा - १०० गुण २०० / २= १०० गुण सरासरी.

10 वी गणित अंतर्गत मूल्यमापन, गृहपाठ, प्रात्यक्षिक परीक्षा, बहुपर्यायी चाचणी MCQ 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयासाठी लेखी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना विज्ञान
प्रथम सत्र परीक्षा १०० गुण द्वितीय सत्र परीक्षा - १०० गुण २०० / २= १०० गुण सरासरी.

• उत्तीर्णतेसाठी गणित व विज्ञान विषयांचा एक गट असेल. दोन्ही विषयाच्या एकत्रित गटामध्ये उत्तीर्णतेसाठी २०० गुणांपैकी किमान ७० गुण प्राप्त होणे आवश्यक आहे व त्यापैकी प्रत्येक विषयात किमान २५ गुण प्राप्त होणे आवश्यक राहील.

सामाजिक शास्त्रे विषयासाठी लेखी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना सामाजिक

अंतर्गत मूल्यमापन = २० गुण (प्रथम व द्वितीय सत्रासाठी प्रत्येकी)

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना  सामाजिक शास्र

• प्रथम सत्र परीक्षा - १०० गुण द्वितीय सत्र परीक्षा- १०० गुण = २०० / २ = १०० गुण सरासरी.
• इ. ९ वीमध्ये सराव चाचण्या, गृहपाठ व अन्य लेखी कार्य प्रचलित पध्दतीप्रमाणे सुरू राहील.

इ. १० वी साठी विषयनिहाय मूल्यमापन योजना

➤इ. १० वीच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रथम सत्र परीक्षा, सराव परीक्षा (Preliminary Examination) या इ.९वी च्या विषयनिहाय मूल्यमापन आराखडयाप्रमाणे आयोजित केल्या जातील.

➤राज्य मंडळामार्फत आयोजित माध्यमिक शालान्त (इ.१० वी) परीक्षा पुढील मूल्यमापन योजनेप्रमाणे राहील.

• भाषा विषयांसाठी लेखी परीक्षा आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना भाषा

श्रवण कौशल्य- (खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गुण)

१. परिच्छेद ऐकून त्यावर आधारित विचारलेल्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे (किमान ५ प्रश्न)

२. वाक्य किंवा १० शब्द ऐकून लिहिणे.

३. कविता ऐकून त्यावर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे (किमान ५)

४. Audio Clip ऐकून त्यावर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नाची उत्तरे लिहिणे (किमान ५)

भाषण कौशल्य (खालीलपैकी कोणतेही एक) (५ गुण)

१. वाचन केलेल्या कोणत्याही एका पुस्तकाविषयीचे स्वमत प्रकट करावे.

२. दिलेल्या विषयांवर विचार प्रकट करावे (सदर विषय विद्यार्थ्यांच्या अनुभव विश्वाशी सुसंगत असावेत).

३. पाठ्यपुस्तकातील पाठ किंवा कविता यावर ८ ते १० वाक्यांमध्ये आपले विचार प्रकट करावेत. 

४. भाषा विषयांच्या अंतर्गत मूल्यमापनातील तोडी परीक्षेचे प्रत्येक विद्यार्थ्याचे कौशल्यातील ज्या पर्यायाची निवड केली आहे, त्याप्रमाणे) खालील अभिलेख शाळा स्तरावर जतन करणे अनिवार्य राहील.

१) श्रवणकौशल्य (उदा. श्रवण आकलनाच्या उत्तरपत्रिका जमा करणे.)
२) भाषणकौशल्य (उदा. कोणत्याही वाचलेल्या एका पुस्तकाबाबत विद्यार्थ्याचे स्वमत.)

भाषा विषय उत्तीर्णतेचे निकष

३०० गुणांच्या तीन भाषा विषयांचा गट उत्तीर्णतेसाठी एकत्रित असेल. या तीन भाषा विषयांच्या एकत्रित गटामध्ये उत्तीर्णतेसाठी किमान १०५ गुण आवश्यक राहील. त्यापैकी १०० गुणांच्या भाषा विषयांमध्ये किमान २५ व दोन्ही संयुक्त भाषा विषयांमध्ये मिळून किमान २५ गुण प्राप्त होणे आवश्यक राहील.

• गणित विषयासाठी लेखी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे राहील.

• अंतिम लेखी परीक्षा ८० गुण
गणित भाग १ (बीजगणित)- ४० गुण
गणित भाग २ (भूमिती)- ४० गुण

अंतर्गत मूल्यमापन- २० गुण

१. गृहपाठ २ गृहपाठ (गणित भाग १ व भाग २ प्रत्येकी एक) यावर आधारित (प्रत्येकी ५ गुण) 

= १० गुण

२. प्रात्यक्षिक परीक्षा / बहुपर्यायी प्रश्न परीक्षा (भाग १- १० गुण व भाग २-१० गुण) या २० गुणांचे रूपांतर १० गुणांत करावे.

• विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयासाठी लेखी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे राहील.

• अंतिम लेखी परीक्षा- ८० गुण
विज्ञान भाग १ - ४० गुण
विज्ञान भाग २- ४० गुण

• विज्ञान व तंत्रज्ञान विषयासाठी अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे
प्रात्यक्षिक परीक्षा उपक्रम- २० गुण
प्रयोग- १२ गुण (भाग १- ६ गुण, भाग २- ६ गुण)
नोंदवही - ०४ गुण (भाग १- २ गुण, भाग २- २ गुण)
उपक्रम नोंदणी- ०४ गुण (भाग १-२ गुण, भाग २- २ गुण)
उपक्रम नोंदवही शाळास्तरावर जतन करणे आवश्यक राहील.
• प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी बहिस्थ परीक्षकाची नियुक्ती विभागीय मंडळाकडून करण्यात येईल.
• उत्तीर्णतेसाठी गणित व विज्ञान विषयाचा एक गट असेल. दोन्ही विषयांच्या एकत्रित गटामध्ये उत्तीर्णतेसाठी २०० गुणांपैकी किमान ७० गुण प्राप्त होणे अनिवार्य असेल व त्यापैकी प्रत्येक विषयात किमान २५ गुण प्राप्त होणे अनिवार्य राहील.

• सामाजिक शास्त्रे विषयासाठी लेखी आणि अंतर्गत मूल्यमापनाची गुणविभागणी पुढीलप्रमाणे राहील.

• अंतिम लेखी परीक्षा- ८० गुण
• अंतर्गत मूल्यमापन २० गुण
• इतिहास व राज्यशास्त्र २८+१२ = ४० गुण
• भूगोल = ४० गुण
एकूण = १०० गुण
अंतर्गत मूल्यमापन = २० गुण पुढीलप्रमाणे

इयत्ता 9 वी व इ. 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना  सामाजिक शास्र


४. इ. ९ वी १० वी ची विषय योजना व मूल्यमापन योजना याबाबतची माहिती प्रपत्र अ मध्ये तपशीलवार देण्यात आली आहे. 
५. इ. ९ वी १० वी च्या श्रेणी विषयातील वैकल्पिक गटात संरक्षणशास्त्र या विषयाला सद्यस्थितीत एम.सी.सी. (इ. ९ साठी) स्काउट गाईड, नागरी संरक्षण व वाहतूक सुरक्षा, एन.सी.सी. हे विषय सुरू
आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून कार्यशिक्षण, समाजसेवा व व्होकेशनल V१, ४२ इ. व्यवसाय विषयांचे पर्याय उपलब्ध राहतील.
६. जलसुरक्षा हा विषय श्रेणी विषयांमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत असून शैक्षणिक वर्ष २०२० २१ पासून हा विषय श्रेणी विषयात अनिवार्य राहील स्वविकास व कलारसास्वाद हा विषय संरक्षण शास्त्र या विषयासोबत वैकल्पिक गटात समाविष्ट असेल. -सन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१२/प्र.क. (२४३/१९)/एसडी-४
७. इ.९ वी व इ. १० वी अभ्यासक्रम, विषय योजना, मूल्यमापन योजना यासंदर्भातील माहिती सर्व संबंधिताना मिळावी याकरिता शिक्षकांसाठी प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचे आयोजन राज्य मंडळातर्फे करण्यात
येईल. 
८. इ. ९ वी व १० वीची विषय व मूल्यमापन योजनेसंदर्भातील सर्व आवश्यक सूचना राज्य मंडळातर्फे सर्व माध्यमिक शाळांना देण्यात येतील.
सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात नाला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०८१८०५०१०९२१ असा आहे. 

इयत्ता 9 वी व 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना


जलसुरक्षा हा विषय श्रेणी विषयामध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात येत असून पुढील वर्षापासून (सन २०२०-२१) हा विषय स्वविकास व कलारसास्वाद या श्रेणीविषयाऐवजी श्रेणी व अनिवार्य स्वरूपाचा असेल व स्वविकास व कलारसास्वाद हा विषय सरक्षण शास्त्राला अन्य पर्यायी विषयासोबत उपलब्ध असेल.

COMMENTS

BLOGGER: 1
If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

नाव

11 वी प्रवेश CET Exam,4,अवांतर,23,आरटीई शाळा प्रवेश - RTE School Admission,2,इयत्ता दहावी महत्वाच्या नोट्स - Class 10th Important Notes,6,उपक्रम-Activity,22,कला उत्सव,2,जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा,5,जुनी पेन्शन योजना - Old Pension Scheme,1,दिनविशेष प्रश्नमंजुषा - Special Days Quiz,8,नवोदय सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf,1,निकाल - Result,22,पंचायत राज,1,पदवीधर मतदार नोंदणी,1,प्रबोधन दूत योजना,1,प्रवेश परीक्षा - Entrance Exam,6,प्रशिक्षण-Training,17,प्रश्नपत्रिका - Question Paper,22,बालभारती-Balbharti,1,मराठी व्याकरण - Marathi Grammar,1,महाराष्ट्र पंचायत राज,1,मूल्यमापन योजना - Evaluation Plan,14,यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ - YCMOU Admission,4,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण - NEP 2020,1,वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण,1,वार्षिक नियोजन,10,वेतन-Salary,11,वेळापत्रक - Time Tables,3,व्हायरल व्हिडीओ - Viral Video,1,शाळा पूर्वतयारी - शाळा प्रवेशोत्सव,2,शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका - Scholarship Question Paper,6,शिष्यवृत्ती-Scholarship,28,शिक्षक पर्व - Shikshak Parv,1,शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET,3,शैक्षणिक-Educational,6,सामान्य ज्ञान चाचणी - GK Quiz in Marathi,15,सेतू अभ्यासक्रम - Bridge Course,18,स्पर्धा परीक्षा-Competitive Exams,4,हिन्दी व्याकरण - Hindi Grammar,1,Career,15,CTET - TAIT,2,Easy Result System,16,English Special,11,Fit India Quiz,1,General Knowledge Quiz in Marathi,1,IT General Knowledge Quiz,1,MCQ - बहुपर्यायी टेस्ट,1,MHT CET,2,NMMS Exam,5,Online GK Quiz,1,Online Test - ऑनलाइन चाचणी,6,online test class 10 - 10वी ऑनलाइन टेस्ट,1,Online Updates,4,Panchayat Raj GK,1,Sainik School Entrance Examination AISSEE,2,SCERT-Maharashtra-Pune,5,SSC दहावी - HSC बारावी,12,Teacher Dancing Viral Video,1,
ltr
item
School Edutech: इयत्ता 9 वी व 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना | Iyatta 9 vi Iyatta 10 vi Vishay Yojana Sudharit Mulyamapana Yojana
इयत्ता 9 वी व 10 वी विषय योजना व सुधारित मूल्यमापन योजना | Iyatta 9 vi Iyatta 10 vi Vishay Yojana Sudharit Mulyamapana Yojana
इयत्ता नववी व इयत्ता दहावी विषय योजना व सुधारित अंतर्गत मूल्यमापन योजना. Iyatta 9 vi Iyatta 10 vi Vishay Yojana Sudharit Antargat Mulyamapana Yojana
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiG7qymACZREaGu1UQux_0pxaTpXrEvlNu7N1Ji6JRLXED1gfze_mWnz01EiW1dAUSb1g44-KxqReL5AFMpqynQ8QvLm0EitLg6H1eI4TL4ayAJCfSHgLVLnml4qXBkuhhVWar_DfhjwC5p8gwKpWmLsJllwOrPLdaAwax3jIwk3TdY-Tn5px0ZUHzyA/w400-h209/iyatta-9-vi-va-10-vi-vishay-yojana-va-sudharit-mulyamapana-yojana.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiG7qymACZREaGu1UQux_0pxaTpXrEvlNu7N1Ji6JRLXED1gfze_mWnz01EiW1dAUSb1g44-KxqReL5AFMpqynQ8QvLm0EitLg6H1eI4TL4ayAJCfSHgLVLnml4qXBkuhhVWar_DfhjwC5p8gwKpWmLsJllwOrPLdaAwax3jIwk3TdY-Tn5px0ZUHzyA/s72-w400-c-h209/iyatta-9-vi-va-10-vi-vishay-yojana-va-sudharit-mulyamapana-yojana.png
School Edutech
https://www.schooledutech.in/2024/03/iyatta-9-vi-10-vi-vishay-sudharit-mulyamapana-yojana.html
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/
https://www.schooledutech.in/2024/03/iyatta-9-vi-10-vi-vishay-sudharit-mulyamapana-yojana.html
true
7787126668128977179
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content
×