-->
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी १ स्कॉलरशिप Online Test संकलित चाचणी १ आकारिक चाचणी २ निकाल प्रणाली संकलित चाचणी २ नवोदय परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF NMMS प्रश्नपत्रिका pdf 5 वी 8 वी शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिका pdf

इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका pdf

इ. | इयत्ता | 10 वी | दहावी | ssc | बोर्ड | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | गणित | बीजगणित | भूमिती | विज्ञान आणि तंत्रज्ञान | सामाजिक शास्रे | इतिहास राज्यशास्त्र | भूगोल | भाग 1 | भाग 2 | विषय | सराव | प्रश्नपत्रिका | कृतीपत्रिका | उत्तरपत्रिका | संच | pdf | download | Etc. | Iyatta | 10th | X | ssc | Board | Marathi | Hindi | English | Mathematics Algebra Geometry | Science and Technology | Social Sciences | History Political Science | Geography Part 1 | Part 2 | Practice | Question paper | Workbook | इ. | इयत्ता | 10 वी | दहावी | ssc | बोर्ड | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | गणित | बीजगणित | भूमिती | विज्ञान आणि तंत्रज्ञान | सामाजिक शास्रे | इतिहास राज्यशास्त्र | भूगोल | भाग 1 | भाग 2 | विषय | सराव | प्रश्नपत्रिका | कृतीपत्रिका | उत्तरपत्रिका | Etc. | Iyatta | 10th | X | ssc | Board | Marathi | Hindi | English | Mathematics Algebra Geometry | Science and Technology | Social Sciences | History Political Science | Geography Part 1 | Part 2 | Practice | Question paper | Workbook | All-10th-Paper-and-Answer-Sheet इयत्ता-दहावी-सराव-प्रश्नपत्रिका-कृतीपत्रिका-pdf-10-vee-practice-prashnpatrika-krutipatrika-pdf-download
इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका pdf
इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका pdf

इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका pdf

दहावीच्या बदलेल्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांचे माध्यमातून  सराव प्रश्नसंच / प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका pdf उपलब्ध करून देत आहोत

       विद्यार्थ्यांनीं सोडवायची प्रश्नपत्रिका /  कृतीपत्रिका ही संक्षिप्त उत्तरपत्रिका pdf डाउनलोड लिंक वरून डाउनलोड करून तपासून आपल्या झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

माध्यम -मराठी 

खालील सर्व विषयाच्या प्रश्नपत्रिका /  कृतीपत्रिका pdf  डाऊनलोड करण्यासाठी लिंक दिलेल्या आहेत.

        दररोज एका विषयाची प्रश्नपत्रिका /  कृतीपत्रिका pdf उपलब्ध करून दिली जाईल, विद्यार्थ्यंनी नियमित सराव करून शेवटी  उत्तरे तपासून घ्यावीत. यथावकाश उत्तरपत्रिका देखील उपलब्ध करून दिल्या जातील
सदर  प्रश्नपत्रिका  सुधारित अभ्यासक्रम  २०१९ नुसार असून सन २०२१-२२ कमी केलेल्या अभ्यासक्रमाचा देखील यात समावेश आहे ,मार्गदर्शन म्हणून उपयोग करावा...


विषयप्रश्नपत्रिका / कृतीपात्रिका लिंकउत्तरपत्रिका लिंक
मराठीमराठी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
मराठीमराठी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
मराठीमराठी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
हिंदीहिंदी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
हिंदीहिंदी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
हिंदीहिंदी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
इंग्रजीइंग्रजी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
इंग्रजीइंग्रजी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
इंग्रजीइंग्रजी प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग १विज्ञान भाग १ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग १विज्ञान भाग १ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग १विज्ञान भाग १ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग २विज्ञान भाग २ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग २विज्ञान भाग २ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
विज्ञान भाग २विज्ञान भाग २ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
गणित भाग १गणित भाग १ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
गणित भाग १गणित भाग १ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
गणित भाग १गणित भाग १ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
गणित भाग २गणित भाग २ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
गणित भाग २गणित भाग २ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
गणित भाग २गणित भाग २ प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
इतिहास राज्यशास्त्रइतिहास राज्यशास्त्र प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
इतिहास राज्यशास्त्रइतिहास राज्यशास्त्र प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
इतिहास राज्यशास्त्रइतिहास राज्यशास्त्र प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
भूगोलभूगोल प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना १नमुना १ उत्तरपत्रिका
भूगोलभूगोल प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना २नमुना २ उत्तरपत्रिका
भूगोलभूगोल प्रश्नपत्रिका / कृतीपत्रिका नमुना ३नमुना ३ उत्तरपत्रिका
सेमी इंग्रजी

तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका

संस्कृत (संयुक्त) 
संस्कृत (संपूर्ण)


All-10th-Paper-and-Answer-Sheet | इ. | इयत्ता | 10 वी | दहावी | ssc | बोर्ड | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | गणित | बीजगणित | भूमिती | विज्ञान आणि तंत्रज्ञान | सामाजिक शास्रे | इतिहास राज्यशास्त्र | भूगोल | भाग 1 | भाग 2 | विषय | सराव | प्रश्नपत्रिका | कृतीपत्रिका | उत्तरपत्रिका | Etc. | Iyatta | 10th | X | ssc | Board | Marathi | Hindi | English | Mathematics Algebra Geometry | Science and Technology | Social Sciences | History Political Science | Geography Part 1 | Part 2 | Practice | Question paper | Workbook | इ. | इयत्ता | 10 वी | दहावी | ssc | बोर्ड | मराठी | हिंदी | इंग्रजी | गणित | बीजगणित | भूमिती | विज्ञान आणि तंत्रज्ञान | सामाजिक शास्रे | इतिहास राज्यशास्त्र | भूगोल | भाग 1 | भाग 2 | विषय | सराव | प्रश्नपत्रिका | कृतीपत्रिका | उत्तरपत्रिका | Etc. | Iyatta | 10th | X | ssc | Board | Marathi | Hindi | English | Mathematics Algebra Geometry | Science and Technology | Social Sciences | History Political Science | Geography Part 1 | Part 2 | Practice | Question paper | Workbookpdf | download 

इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका pdf
इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका pdf

प्रश्नपेढी इयत्ता दहावी SSC Question Bank 2023

प्रश्नपेढी इयत्ता बारावी HSC Question Bank 2023

इयत्ता दहावी सराव प्रश्नपत्रिका कृतीपत्रिका pdf

कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम (शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२) Reduced Syllabus

इयत्ता 10 वी विज्ञान प्रात्यक्षिक कार्य नोंदवही उत्तरे Click to Download

इयत्ता 9 वी, 10 वी विज्ञान उपक्रम pdf 👉Click to Download 

दहावी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अंतर्गत मूल्यमापन, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक वही, गृहपाठ 2022

10 वी मराठी, हिंदी, इंग्रजी विषय तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका अंतर्गत मूल्यमापन 2022🆕

10 वी गणित अंतर्गत मूल्यमापन, गृहपाठ, प्रात्यक्षिक परीक्षा, बहुपर्यायी चाचणी 2022

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण अंतर्गत मूल्यमापन | Internal Evaluation of Health and Physical Education

इयत्ता 9 वी व 10 वी जलसुरक्षा विषयाचे अंतर्गत मूल्यमापन | उपक्रम | प्रकल्प | तोंडी-लेखी परीक्षा

SSC Board Exam Internal Marks List 2022 | एसएससी बोर्ड परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन गुणांची यादी 2022

www.schooledutech.in या वेबसाईटवरील माहिती कुणीही आमच्या परवानगी शिवाय प्रसिद्ध करू नये केल्यास कॉपीराईट नियमानुसार नोटीस देण्यात येईल.


टिप्पणी पोस्ट करा

If you have any query regrading Site, Advertisement and any other issue, please feel free to contact at schooledutech.in@gmail.com

थोडे नवीन जरा जुने

POST ADS1

POST ADS 2

" href="#">Responsive Advertisement
×